Procyanidin from peanut skin induces antiproliferative effect in human prostate carcinoma cells DU145

Year Published: 2018

Journal

Chem Biol Interact

Authors

"Liang Chena, Fangfang Yana, Wanbing Chena, Li Zhaoa, Jiuliang Zhanga, Qun Lua, Rui Liu"

Methods

The authors isolated human prostate cancer cells and treated them with procyanidins from peanut skins

Key Findings

Key Findings: Procyanidins induced cancer cell death and prevented cancer cells from growing. The authors conclude that "procyanidins from peanut skin have the potential to be developed as an anti-prostate cancer agent."